Piano Keys

由零學即興

​彈流行曲,從此靠自己

成日好奇點解人地可以聽完一首歌,可以即刻彈倒出黎?

每次有流行曲想彈,但上網search極譜都search唔倒?

每次有新pop song推出,都只能夠苦苦等待其他人放譜上黎?

好想好似我啲舊學生咁,唔洗譜就可以輕鬆自如咁靠耳仔彈番哂成首歌出黎?


如果你有以上問題,恭喜你,你搵岩地方,MasterClass Piano Studio可以幫倒你!

 

點解要簡我地?

 
  • Facebook
  • Instagram
  • YouTube

©2020 by MasterClass Piano Studio.